چه دعــــــــایی بهتر از این؟ :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد

چه دعـــــــــــــــایـی کنمت بهتر از این،
که کنارِ پسرِ فاطمـــــــه هنگامِ اذانِ سحرِ جمعه ای از این ایــــــــــام،
پشتِ دیوارِ بقیع،
قامتت قـــــــــــد بکشد،
به دو رکعت صلواتی که نثارِ حــــــــــرم و گنبــــــــدِ برپا شده ی حضرت زهـــــرا بکنی؛